Przegląd: Przekaźniki

Niniejsza strona została wydrukowana i może być nieaktualna. Aby przeczytać najbardziej aktualną treść pomocy, odwiedź witrynę https://device-help.verizonconnect.com.

W tym artykule wyjaśniono, jak działają przekaźniki. Jest to przydatne źródło informacji podczas montażu przekaźników i rozwiązywania problemów ich dotyczących. Zazwyczaj przekaźniki mogą być stosowane w instalacjach z układem PTO, wysięgnikiem, światłami kopułowymi, agregatem chłodniczym, reflektorami, sygnałem dźwiękowym lub układem odblokowywania drzwi.

 

00_-_relay.png

 

W tym artykule:

Elementy przekaźnika

Przekaźnik zawiera części podobne do tych, które znajdują się w domowym włączniku światła. Jednak zamiast przełącznika przekaźniki są wyposażone mechaniczne styki, które są elektrycznie zamykane siłą pola magnetycznego wytwarzanego podczas przepływu prądu do małego elektromagnesu wewnątrz przekaźnika. Z tego powodu przekaźnik jest również nazywany przełącznikiem elektromagnetycznym.

Przeważnie stosujemy jednobiegunowe, dwupołożeniowe przekaźniki typu SPDT (Single Pole Double Throw). Istnieje wiele innych rodzajów przekaźników, ale ich elementy i podstawowe zasady działania są podobne.

Wśród wewnętrznych części przekaźnika można wyróżnić trzy zasadnicze elementy: styki, sprężynę i cewkę.

Styki

Wewnątrz standardowego przekaźnika znajdują się trzy styki. Są one oznaczone w następujący sposób:

  • 87 (patrz różowa strzałka na ilustracji)
  • 87a (patrz niebieska strzałka na ilustracji)
  • 30 (patrz zielona strzałka na ilustracji)
    Spring_Contacts_01.png

Styk 30 nazywany jest „wspólnym” ze względu na jego zdolność do przemieszczania się między stykiem 87a a stykiem 87.
Styk 87a jest nazywany „normalnie zamkniętym” (NC) lub rozwiernym, ponieważ spoczywa na styku 30, gdy przekaźnik nie jest pod napięciem.
Styk 87 jest nazywany „normalnie otwartym” (NO) lub zwiernym, ponieważ nie ma kontaktu ze stykiem 30, dopóki przekaźnik nie znajdzie się pod napięciem.

Sprężyna

Dostępne są różne rodzaje sprężyn. Uznaje się, że przekaźnik jest w stanie spoczynku, gdy cewka nie znajduje się pod napięciem. Gdy przekaźnik jest w stanie spoczynku, sprężyna utrzymuje styki 30 i 87a w zwarciu. Styki te tworzą połączenie elektryczne, gdy przekaźnik jest w stanie spoczynku lub pod napięciem.

Cewka

Cewka ma dwa punkty przyłączeniowe, które w przekaźniku SPDT są oznaczone symbolami 85 i 86. Cewka wytwarza pole magnetyczne, gdy przepływa przez nią prąd. To pole magnetyczne powoduje, że styk wspólny lub „biegun” (30) styka się ze stykiem normalnie otwartym (87) i rozłącza się ze stykiem normalnie zamkniętym (87a). Do punktów przyłączeniowych 85 i 86 można doprowadzić prąd o polaryzacji dodatniej (+) i ujemnej (-). Punkty przyłączeniowe mogą mieć biegunowość dodatnią lub ujemną, chyba że przekaźnik jest wyposażony w „diodę wygaszającą”. Jeśli przekaźnik jest wyposażony w „diodę wygaszającą", punkty przyłączeniowe w cewce mają określoną polaryzację.
Coil_01.png

Kategorie użytkowe przekaźników

Przekaźnik ma wiele różnych konfiguracji, które można podzielić na cztery kategorie zastosowań: wzmacnianie, przerywanie, przełączanie i odwracanie.

Wzmacnianie

Dzięki przekaźnikowi można wykorzystać niewielki prąd do przepuszczenia większego prądu. Może to być na przykład szyby sterowane elektrycznie, reflektory lub rozrusznik. Na poniższym schemacie przekaźnika pokazano, że prąd wyzwalający o natężeniu 200 mA może być w razie potrzeby użyty do wysyłania dużego prądu (+). W tym przypadku styk 87 i styk 30 mogą być odwrócone.
Amplifying_.png

Przerywanie

Przekaźnik może w razie potrzeby służyć do przerywania obwodu. Może to być na przykład obwód rozrusznika, zapłonu, niektóre obwody blokady drzwi i układy oświetlenia. Na poniższym schemacie przekaźnika pokazano, jak można przerwać obwód rozrusznika przy użyciu ujemnego (-) prądu wyzwalającego. Gdy cewka jest pod napięciem, otwiera obwód, dzięki czemu przewód rozrusznika jest odłączony (przerwa w obwodzie). Przewód odcięcia rozrusznika można zamienić miejscami między stykiem 87a a stykiem 30.
Interrupting.png

Przełączanie

Przekaźniki są szeroko stosowane do przełączania obwodów elektrycznych, przy czym przekaźnik może służyć do włączania i wyłączania dwóch obwodów. Na poniższym schemacie przedstawiono przełączanie zasilania między dwoma urządzeniami. Gdy przekaźnik jest w stanie spoczynku, zasilanie jest przesyłane do urządzenia A. Gdy przekaźnik jest pod napięciem, zasilanie jest przesyłane do urządzenia B. Switching.png

Odwracanie

Gdy obwód jest dodatni (+), a potrzebny jest ujemny (-), można użyć przekaźnika, aby odwrócić polaryzację obwodu. Na przykład: w układzie PTO, wysięgniku lub światłach kopułowych.
Na poniższym schemacie przedstawiono użycie przewodu dodatniego (+) do wysłania sygnału ujemnego (-).
Inverting.png

Zastosowania przekaźników

Przekaźniki są stosowane jako wejścia i wyjścia w naszych urządzeniach.

Zwykle używamy przekaźników jako wejść, gdy zachodzi potrzeba:

  • odizolowania urządzenia od pojazdu lub odizolowania jednego układu elektrycznego od innego,
  • odwrócenia polaryzacji.

Zwykle używamy przekaźników jako wyjść, gdy zachodzi potrzeba:

  • zasilania urządzeń o dużym natężeniu prądu,
  • przerwania połączenia.

Wejścia przekaźników: przykłady

Przykład 1: odizolowanie urządzenia od pojazdu lub odizolowanie jednego układu elektrycznego od innego.

Klient użytkuje hybrydową ciężarówkę chłodnię, w której przedział chłodniczy jest zasilany elektrycznie, a nie silnikiem wysokoprężnym. Sam przedział chłodniczy ma instalację elektryczną oddzielną od instalacji ciężarówki. Oba te układy elektryczne nie mogą być ze sobą połączone ani mieć wspólnej masy. Konieczne jest monitorowanie, kiedy przedział chłodniczy włącza się i wyłącza, ale urządzenie, którego używamy, musi być zainstalowane w ramach instalacji elektrycznej ciężarówki. W tym celu wykorzystujemy urządzenie chłodnicze do wyzwolenia przekaźnika, który przesyła masę z obwodu ciężarówki.

Inputs_isolate_device_.png

Przykład 2: odwrócenie polaryzacji.

Klient użytkuje ciężarówkę z układem PTO, który musi być monitorowany. Sprawdzanie napięcia wykazuje polaryzację dodatnią (+), gdy układ jest włączony, lub przerwę w obwodzie (0), gdy układ jest wyłączony. Ponieważ wykazywana jest zarówno przerwa w obwodzie, jak i polaryzacja dodatnia (+), możemy nie zauważyć, że stany działania są przełączane. Z tego powodu należy odwrócić polaryzację prądu płynącego do urządzenia. Robimy to, używając prądu dodatniego (+), gdy układ jest włączony, do wyzwolenia przekaźnika, który z kolei wysyła prąd ujemny (-), gdy układ jest włączony, i przerywa obwód (0), gdy układ jest wyłączony.

Inputs_reverse_polarity.png

Wyjścia przekaźników: przykłady

Przykład 1: aby zasilić jakieś urządzenie prądem o dużym natężeniu.

W przypadku konieczności zapewnienia zasilania prądem o wysokim natężeniu wykorzystujemy wyjście z urządzenia do wyzwolenia przekaźnika przesyłającego taki prąd. Przykładami takich zastosowań mogą być reflektory, sygnał dźwiękowy lub układ odblokowania drzwi.

outputs_high_current.png


Przykład 2: przerwanie połączenia.

Gdy chcemy przerwać połączenie, używamy wyjścia z urządzenia do wyzwolenia przekaźnika, który przerywa obwód. Przykładem może być układ uniemożliwiający włączenie rozrusznika.

outputs_interrupt.png

 

Przykłady układów PTO

Układ PTO — przykład 1

PTO_-_LMU__%2B__PTO.png

W tym przykładzie pokazano, jak używać przekaźnika SPDT w przypadku dodatniego (+) sygnału układu PTO. Ten przekaźnik wykorzystuje dodatni (+) sygnał układu PTO do aktywacji przekaźnika, wysyłając sygnał masy do wejścia nr 1 urządzenia.
(Lokalizacje — patrz schemat połączeń urządzenia).

Układ PTO — przykład 2

PTO_-_LMU__%2B__PTO___Light.png

 

W tym przykładzie pokazano, jak używać przekaźnika SPDT w przypadku dodatniego (+) sygnału układu PTO przy kontrolce układu PTO. Ten przekaźnik wykorzystuje dodatni (+) sygnał układu PTO do aktywacji przekaźnika, wysyłając sygnał masy do wejścia urządzenia.

Układ PTO — przykład 3

PTO_-_LMU__-__PTO.png

W tym przykładzie pokazano, jak używać przekaźnika SPDT w przypadku ujemnego (-) sygnału układu PTO. Ten przekaźnik wykorzystuje ujemny (-) sygnał układu PTO do aktywacji przekaźnika, wysyłając sygnał masy do wejścia nr 1 urządzenia.
(Lokalizacje — patrz schemat połączeń urządzenia).

Układ PTO — przykład 4

PTO_-_LMU__-__PTO___Light.png

W tym przykładzie pokazano, jak używać przekaźnika SPDT w przypadku ujemnego (-) sygnału układu PTO przy kontrolce układu PTO. Ten przekaźnik wykorzystuje ujemny (-) sygnał układu PTO do aktywacji przekaźnika, wysyłając sygnał masy do wejścia urządzenia.

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym sprzętu GPS do śledzenia zasobów, w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, jeśli został on przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1